پرتال مراکز آموزش استانها

سرور آزمایشی

این سرور برای استفاده آزمایشی مراکز آموزش استانها به منظور آشنایی با امکانات و قابلیت های سامانه راه اندازی شده است.

درخواست ورود

خراسان جنوبی

این سرور در سال 1388 در مرکز مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی راه اندازی شده است.

ورود

چهارمحال و بختیاری

این سرور در سال 1396 در مرکز مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است.

ورود

22500

کاربر

2420

دوره آموزشی

690

آزمون الکترونیک

12800

گواهینامه